Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) είναι ένας θεσμός που δημιουργείται υπό αυτή την μορφή για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η υλοποίηση του προγράμματος είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ και ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης μέσω του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ". Το πρόγραμμα υλοποιείται σε επίπεδο χώρας μέσα από συμβάσεις συνεργασίας που υπογράφονται μεταξύ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και των Δημοτικών Αρχών ανά Καλλικρατικό Δήμο. Μια προγενέστερη μορφή των ΚΔΒΜ είναι τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σκοπός των ΚΔΒΜ είναι η διαρκής επιμόρφωση ενηλίκων ανεξάρτητα από την ηλικία ή το επίπεδο μόρφωσης ή την επαγγελματική κατάσταση. Η Διά Βίου Μάθηση είναι σκοπός και στόχος των σύγχρονων κρατών. Εξάλλου είναι λογικό σε μία εποχή που η έρευνα, οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και η τεχνολογία προχωρούν και εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, οι ανθρώπινες κοινωνίες να ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν και να εξοικειωθούν με όλες τις πιθανές καταστάσεις που συναντούν στην καθημερινότητά τους είτε την επαγγελματική, είτε την προσωπική.